De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs

De overstap van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is voor alle leerlingen groot, maar in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie omdat:

  • er voor alle vakken steeds meer gelezen moet worden
  • een correcte spelling in het Nederlands steeds belangrijker wordt
  • er meer planning (agenda) en organisatie (huiswerk) nodig is
  • er in de brugklas moderne vreemde talen bijkomen
  • de leerling afhankelijker wordt van beoordelingen
  • er meer vakken, docenten en lokalen zijn en de school vaak veel groter is
  • het perspectief van een later beroep dichterbij komt

Draaiboek

Om scholen, leerlingen en ouders bij de overstap te helpen, heeft het platform Weer Samen Naar School Plus (WSNS+) de website Overgangpovo.nl gemaakt. De website is een draaiboek voor de periode vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de brugklas. Het draaiboek besteedt aandacht aan de zaken die van belang zijn om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het draaiboek is vooral bedoeld als ideeënbron om de overgang te vergemakkelijken. Ook is een apart supplement te downloaden met veel handige informatie.
Schooloriëntatie

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat met de diagnose dyslexie, is het raadzaam om u tijdig te oriënteren en te letten op het dyslexiebeleid van een school. U kunt samen met uw kind een checklist maken met voorwaarden waaraan de nieuwe school moet voldoen. Het wordt dan duidelijk waar u samen naar op zoek bent. Een goed dyslexiebeleid is belangrijk, maar de keuze voor een school die minder aan dyslexie doet kan om andere redenen toch de voorkeur krijgen. Bijvoorbeeld omdat de kleinschaligheid en/of de sfeer u of uw kind erg aanspreken.

Verborgen dyslexie

Soms wordt dyslexie pas ontdekt in het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt meestal met de screening in de brugklas, waarvoor de school de signaleringstoets gebruikt. Het komt ook voor dat dyslexie pas in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs wordt opgemerkt. De leerling heeft tot dan toe zijn lees- en spellingsproblemen weten te compenseren.

Aangenomen wordt dat op het vmbo meer verborgen dyslexie aanwezig is dan in de andere schooltypen. Op het vmbo worden lees- en spellingproblemen vaker toegeschreven aan een algemeen leer- of taalprobleem, bijkomende omstandigheden of comorbiditeit met een andere stoornis.

Bron: www.steunpuntdyslexie.nl