Visie op samenwerking

Samenwerken en afstemmen

Ouders/verzorgers, leraren en remedial teacher hebben verschillende verantwoordelijkheden binnen een gemeenschappelijk belang. Dat belang is dat het goed gaat met uw kind. Studie-aRT streeft ernaar samen één lijn te trekken. Ouders bepalen de opvoeding en de remedial teacher bepaalt – in samenwerking – de aanpak van het leerprobleem. Er zijn soms overlappingen, waardoor open overleg nodig is waarbij iedere partij aangeeft wat hij of zij wel en niet kan of wil doen. Zo kunnen ouders hun kind helpen bij het huiswerk en hem/ haar strategieën aanleren. Vaak helpt dit goed; soms raakt het kind in de war omdat er sprake is van ‘dubbelleren’. Onderlinge afstemming tijdens een – kort – gesprek kan dan goed werken.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Studie-aRT werkt samen met de jongere aan het vergroten van zijn of haar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Hij of zij wordt regelmatig uitgenodigd om antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is jouw doel, wat wil jij, heb je zelf al een oplossing bedacht?
  • Kun je uitleggen hoe je een bepaalde opgave of een bepaald probleem het beste kunt aanpakken?
  • Heb je hierbij hulp nodig?
  • Wat ga je zelf doen?
  • Hoeveel tijd wil jij hieraan besteden?

Ervaringen thuis en op school

Als zich op school of thuis ingrijpende gebeurtenissen voordoen, is informatie hierover van belang voor de begeleiding bij Studie-aRT. Factoren die thuis of op school spelen, kunnen van invloed zijn op het gedrag van jongeren tijdens de individuele begeleiding.

Gesprekken

Remedial Teaching planningVoor aanvang van een gesprek tussen ouder, remedial teacher en/of leraar stellen partijen vast waarover het gesprek zal gaan, hoe lang het ongeveer zal duren en wie erbij aanwezig zijn. Heldere informatie vooraf – met respect voor privacy – zorgt voor overzicht tijdens het gesprek. Tijdens gesprekken kiest Studie-aRT voor een positieve insteek: allereerst kijken naar wat er wel goed gaat en wanneer dat zo is.

Vervolgens bespreken we welke problemen of vragen er zijn en welke stappen we kunnen nemen om tot een oplossing te komen. Omdat heldere afspraken voor duidelijkheid zorgen, stelt Studie-aRT contact met ouders ook op prijs als de individuele begeleiding niet het beoogde effect heeft. Aan het einde van het gesprek bekijken we of het doel van het gesprek behaald is. Eventueel maken we een nieuwe afspraak.

Derden: onderzoeksgegevens en faciliteiten

Afspraken over wie wat doet en wanneer helpen om het doel van de extra begeleiding bij Studie-aRT te bereiken: een goede basis om verder zo zelfstandig mogelijk op school en thuis de studie voort te zetten. Bij dyslexie en dyscalculie kan de school compenserende en dispenserende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een kind het onderwijs op een geschikt niveau kan volgen. Welke faciliteiten de school toekent, is afhankelijk van het beleid van de school, de informatie die vermeld staat op een dyslexie- of dyscalculieverklaring en de persoonlijke voorkeur van u en uw kind. Natuurlijk stellen ouders Studie-aRT op de hoogte van alle tussentijdse afspraken met de school. Het is belangrijk dat alle partijen goed samenwerken in belang van uw kind.

De praktijk vindt samenwerking met ouder/verzorger, school en kind belangrijk.